Evästeilmoitus
Hyväksymällä kaikki evästeet varmistat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Lue lisää evästeistä sekä niiden käytöstä tai muuta evästeasetuksiasi.
Truster palvelun ehdot

Ehdot

Päivitetty viimeksi
20/5/2024
 1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää Truster Oy:n (y-tunnus: 1772129-3) ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoaman laskutuspalvelun sekä muiden Palveluntarjoajan palveluiden (kaikki nämä palvelut yhdessä jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttöehdoissa esiteltyjen maksupalveluiden tarjoajana toimii tytäryhtiö Truster Works Oy (y-tunnus 3131729-7), jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rekisteröinti toimia maksupalveluiden tarjoajana ilman toimilupaa. Truster Works Oy:n tarjoamaan maksupalveluun sovelletaan maksupalvelulakia (290/2010).Palvelut sisältävät sekä kevytyrittäjille tarkoitettuja palveluita (Truster ja Truster Light -palvelut) että yksityisille elinkeinonharjoittajille tarkoitettuja palveluita (Truster Pro-palvelu).Näissä Käyttöehdoissa määritellään Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Palvelunkäyttäjä”) välisen sopimussuhteen sisältö sekä osapuolien väliset oikeudet ja velvollisuudet. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Palvelunkäyttäjä vakuuttaa ymmärtävänsä, että kuluttajansuojalakia ei sovelleta Palvelun käyttöön tai osapuolten väliseen suhteeseen.

 1. Sopimussuhteen syntyminen ja Palveluun rekisteröityminen

Osapuolten välille syntyy sopimus, kun Palvelunkäyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröityminen on maksutonta. Palveluun tunnistaudutaan käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista (suomalaiset pankkitunnukset). Rekisteröityessään Palvelunkäyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja aina Palvelua käyttäessään.Rekisteröityminen edellyttää, että Palvelunkäyttäjällä on vakituinen osoite Suomessa ja että Palvelunkäyttäjä on verovelvollinen Suomessa. Palvelun kautta maksettavat suoritukset suoritetaan ETA-alueella olevalle tilille. Palvelun kautta tilitetään veroja ainoastaan Suomeen.Palvelunkäyttäjän on rekisteröityessään Palveluun annettava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) nojalla vaaditut henkilötiedot ja muut tiedot. Palvelunkäyttäjä on velvollinen pitämään käyttäjätietonsa sekä yhteystietonsa ajan tasalla, sekä ilmoittamaan mahdollisista muutoksista viipymättä Palveluntarjoajalle. Palvelunkäyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluun luotu käyttäjätili on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Palvelunkäyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätilillään tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Palvelunkäyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Palveluntarjoajalle, mikäli Palvelunkäyttäjä epäilee käyttäjätunnustensa tai -tilinsä joutuneen ulkopuolisen haltuun. Palvelunkäyttäjä on vastuussa kaikesta vahingosta joka tälle tai Palveluntarjoajalle on koitunut seurauksena Palvelun oikeudettomasta käytöstä, mikäli tämä johtuu Palvelunkäyttäjän tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. 

 1. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus estää, rajoittaa ja muuttaa Palvelunkäyttäjälle tarjottavaa Palvelua tai sen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta. Palveluntuottaja kuitenkin pyrkii tiedottamaan Palvelunkäyttäjälle olennaisista Palvelua koskevista muutoksista Palvelun kautta.Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja vastaamaan kulloinkin voimassa olevia käytänteitä tai viranomaismääräyksiä. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelunkäyttäjälle kaksi (2) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Palvelunkäyttäjä voi joko hyväksyä muuttuneet Käyttöehdot jatkamalla Palvelun käyttöä, tai irtisanoa Palvelun. Palvelunkäyttäjällä on viimeistään ehdotettujen muutosten voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa Palvelu päättyväksi heti. Irtisanominen on tehtävä Palvelun kautta tai sähköpostitse Palveluntarjoajalle. Yhteystiedot löytyvät kappaleesta 31.

 1. Erillisten palveluiden käyttöehdot

Palvelunkäyttäjällä on halutessaan mahdollisuus ottaa Palvelussa käyttöön Palveluntarjoajan kulloinkin tarjoamia lisäpalveluita (kts. kappaleet 15 ja 16), jotka täydentävät Palvelua erilaisilla lisäominaisuuksilla. Lisäpalvelut voivat luonteensa mukaan olla joko kertamaksullisia tai toistuvia maksuja.Lisäpalveluilla on omat tarkemmat käyttöehtonsa, jotka Palvelunkäyttäjä lukee ja hyväksyy valitessaan lisäpalvelun käyttöönsä Palvelun välityksellä. Ristiriitatilanteessa erillisen palvelun käyttöehdot ovat ensisijaisia näihin Käyttöehtoihin verrattuna. 

 1. Sopimussuhde

Palvelunkäyttäjä ei työskentele Palveluntarjoajan alaisuudessa. Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n tai työeläkelainsäädännön mukainen työsuhde, eikä osapuolien välille synny työsopimussuhdetta. Palvelunkäyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että työssä noudatetaan soveltuvia työturvallisuusmääräyksiä, työaikamääräyksiä ja muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.Palvelunkäyttäjä sopii itse toimeksiantajansa kanssa toimeksiantosopimuksen. Palveluntarjoaja ei ole toimeksiantosopimuksen sopijaosapuoli, eikä sitoudu mihinkään vastuisiin tai sitoumuksiin työsuorituksiin tai niiden virheisiin liittyen. Palvelunkäyttäjän vastuulle kuuluu varmistua, että tehtävässä työssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia ja määräyksiä. Työstä sovitaan aina kokonaiskorvaus ja sen tulee olla hyväksyttävällä yleisellä tasolla, joka työstä muuten maksettaisiin. Palvelunkäyttäjä on pyydettäessä velvollinen toimittamaan Palveluntarjoajalle tietoja toimeksiantosopimuksen sisällöstä ja työsuorituksen toteuttamisesta.Palvelunkäyttäjän tulee varmistaa työnsä laillisuus ja oikeellisuus ennen laskun lähettämistä. Mikäli Palvelun kautta lähetetystä laskusta reklamoidaan Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoaja ilmoittaa asiasta Palvelunkäyttäjälle, joka vastaa tilanteen ratkaisemisesta toimeksiantajan kanssa. Mikäli Palvelunkäyttäjä ja toimeksiantaja eivät pääse yhteisymmärrykseen laskutuksesta, ei Palveluntarjoaja jatka kyseisen toimeksiannon laskutusta.

 1. Palvelun käyttäminen

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelunkäyttäjälle tietoverkon välityksellä alustan, jossa voidaan laskuttaa tehdystä työstä ja nostaa palkkaa maksetusta ja/tai hyväksytystä laskusta. Palvelun kautta voi laskuttaa sekä Suomessa että ulkomailla tehtävää työtä. Palvelun kautta saa lähettää laskuja Suomalaisille sekä ulkomaisille yhteisöille ja yksityishenkilöille. Palvelu soveltuu ainoastaan toimeksiantosopimukseen perustuvan työsuoritukseen laskuttamiseen. Palvelua ei tule käyttää tavaroiden tai tuotteiden myymiseen eikä työsuhteessa tapahtuvan palkanmaksun toteuttamiseen.Kuhunkin Palveluntarjoajan tarjoamaan Palveluun kuuluvat ominaisuudet ja toimenpiteet on kuvattu tyhjentävästi Palveluntarjoajan Internet-sivuilla olevissa palvelukuvauksissa. Palvelu ei sisällä elinkeinotoimintaan liittyvää neuvontaa, veroneuvontaa tai oikeudellista neuvontaa. Palvelunkäyttäjä on aina vastuussa elinkeinotoiminnastaan yleisesti ja suhteessa viranomaisiin. Palvelunkäyttäjä on itse velvollinen selvittämään Palvelun käytön mahdolliset vaikutukset omiin etuihinsa ja velvoitteisiinsa, kuten työttömyysetuuksiin ja eläkkeisiin.Palvelunkäyttäjä tiedostaa, että Palvelun tuottaminen edellyttää, että Palvelunkäyttäjä toimittaa Palvelutarjoajan kulloinkin tarvitsemat ja pyytämät tiedot ja valtuutukset sekä suorittaa toimenpiteet ajoissa, oikeassa muodossa ja sisällöltään virheettöminä ja täydellisinä. Palveluntarjoaja voi vaatia Palvelunkäyttäjää korjaamaan Palvelunkäyttäjän toimittamassa aineistossa havaitut virheet, mutta Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarkastamaan Palvelunkäyttäjän toimittamia tietoja. Jos Palvelunkäyttäjä antaa Palvelussa vääriä tai vanhentuneita tietoja, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa niiden mahdollisesti aiheuttamista virheistä, kustannuksista tai seuraamuksista.Palvelunkäyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään aina noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Palvelutarjoajan antamia Palvelun käyttöä koskevia ohjeita. Palvelunkäyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ainoastaan laillisen elinkeinotoiminnan laskuttamiseen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden asettaa rajoituksia koskien toimiluvallisen elinkeinotoiminnan laskuttamista ja toimialoja. Tarkemmat rajoitukset on kuvattu palvelukuvauksissa.Palvelunkäyttäjä vakuuttaa olevansa verovelvollinen Suomessa Palvelun kautta laskuttamastaan työstä. Palvelua ei voi käyttää, mikäli Palvelunkäyttäjällä, joka on yksityinen elinkeinonharjoittaja, on muita kuin elinkeinoverolain alaisia tulolähteitä.  Palvelunkäyttäjällä tulee olla voimassa oleva ennakkoperintärekisteri- sekä käyttäjän liikevaihdosta riippumatta arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkintä. Arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkintää ei kuitenkaan edellytetä, mikäli Palvelunkäyttäjän toimiala on arvonlisäverolaissa määritelty arvonlisäverottomaksi.Palvelunkäyttäjillä, jotka ovat kevytyrittäjiä, tulee olla voimassa oleva palkkatulon verokortti. Palvelunkäyttäjä on tiettyjen lainsäädännössä määriteltyjen ehtojen täyttyessä velvollinen ottamaan yrittäjien eläkevakuutuksen (YEL). Vakuutuksen voi ottaa myös vapaaehtoisesti. Palvelunkäyttäjä on velvollinen itsenäisesti selvittämään YEL-velvollisuutensa ja ottamaan YEL-vakuutuksen joko itsenäisesti tai Palveluntarjoajan kautta.

 1. Truster Light- ja Truster-palveluita koskevat erityisehdot

Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde sisältää Palvelunkäyttäjän työn laskuttamisen, palkanmaksun sekä muut erillisesti määritellyt palvelut. Palvelunkäyttäjän toimeksiantaja tilaa työsuorituksen Palvelunkäyttäjältä ja Palvelunkäyttäjä lähettää toimeksiantajalle laskun laskutuspalvelun kautta. Toimeksiantaja maksaa työsuorituksen laskutuspalvelun kautta. Laskutus tapahtuu Palveluntarjoajan nimissä ilman Palvelunkäyttäjän omaa y-tunnusta.Laskun arvonlisäverottomasta summasta pidätetään palvelupalkkio (vain Truster Light -palvelun osalta), ennakonpidätys ja mahdollinen sairausvakuutusmaksu, jos Palvelunkäyttäjä on YEL-velvollinen. Loppusumma on Palvelunkäyttäjälle palkkaa. Elinkeinotulo verotetaan kokonaisuudessaan ansiotulon verotuksena. Laskutuspalvelu huolehtii arvonlisäveron ja ennakonpidätyksen tilittämisestä Verohallinnolle. Laskutus tapahtuu aina arvonlisäverollisena, ja arvonlisäveron osuus vähennetään Palvelunkäyttäjälle maksettavasta suorituksesta.

 1. Truster Pro -palvelua koskevat erityisehdot

Truster Pro -palvelun avulla Palvelunkäyttäjä voi perustaa toiminimen, laskuttaa toimeksiantajaa toiminimellä tehdystä työstä, hoitaa toiminimen kirjanpitoa, tehdä toiminimen viranomaisilmoituksia ja suorittaa viranomaismaksuja. Truster Works Oy tarjoaa maksupalveluita toiminimelle osana Truster Pro -palvelua. Truster Works Oy (y-tunnus: 3131729-7) (”Maksupalveluntarjoaja”) on Finanssivalvonnan rekisteröimä maksupalveluiden tarjoaja.Palvelunkäyttäjä voi perustaa Palvelussa itselleen y-tunnuksen (toiminimen) Patentti- ja Rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon rekistereihin. Toiminimen perustaminen Palvelussa tai olemassa olevan toiminimen siirtäminen Palveluun edellyttää, että Palvelunkäyttäjä on täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö.Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelunkäyttäjä antaa Palveluntarjoajalle tarvittavat valtuutukset Y-tunnuksen ja/tai toiminimen perustamista, uudelleenaktivointia sekä lakkauttamista sekä muuta Palvelun toimittamista ja viranomaisasiointia varten. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, jos kolmas osapuoli ei hyväksy valtuutusta. Mikäli kolmas osapuoli ei hyväksy valtuutusta, Palveluntarjoaja ilmoittaa asiasta Palvelunkäyttäjälle mahdollisimman pian.Palvelunkäyttäjä sitoutuu hoitamaan kaikki muutokset Y-tunnuksen rekisteröintiin tai veroasioihin liittyen ensisijaisesti Palvelun kautta. Palvelunkäyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle mahdollisista Palvelunkäyttäjän itse tekemistä muutoksista sekä Verohallinnon yhteydenotoista, joilla voi olla vaikutusta Y-tunnuksen veroasioihin.Palvelunkäyttäjä voi siirtää Palveluun toiminimen laskutukseen ja kirjanpitoon liittyviä dokumentteja ja tositteita, joiden pohjalta Palveluntarjoaja luo yhdenkertaisen kirjanpidon. Kirjapitoa tehdään jatkuvapohjaisesti, mutta arvonlisäveroilmoitukset tehdään kolmen kuukauden välein. Palveluntarjoaja toimittaa kirjanpidon perusteella veroilmoituksen vuosittain verohallinnon vahvistamaan eräpäivään mennessä.Palvelunkäyttäjä vakuuttaa, että kaikki elinkeinotoiminnan ajoneuvon käyttöä koskevat tiedot, jotka se toimittaa Palveluntarjoajalle veroilmoituksia varten ovat täydellisiä ja totuudenmukaisia. Palvelunkäyttäjä sitoutuu olemaan yksin vastuussa kaikista mahdollisista virheistä ja puutteista näissä tiedoissa ja niistä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. Mikäli Verohallinto vaatii selvitystä verovähennysten perusteena olevista tiedoista ja kilometrimääristä, Palvelunkäyttäjä sitoutuu toimittamaan ne Verohallinnolle. Edellä mainitut velvoitteet kattavat kaikki Palvelunkäyttäjän toimittamiin tietoihin perustuvat Palveluntarjoajan tekemät veroilmoitukset.Palvelunkäyttäjä sitoutuu siihen, että kaikki Palvelunkäyttäjän elinkeinotoimintaan liittyvät tulot kirjataan Palveluun Palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti, saatavat laskutetaan Palvelun kautta, elinkeinotoimintaan liittyviä maksuja suoritetaan Palvelun välityksellä ja että kaikki tällaisiin tuloihin ja menoihin liittyvät tositteet käsitellään Palvelun kautta. Jos Palvelunkäyttäjä ei toimi edellä kuvatulla tavalla, Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kautta tapahtuvien suoritusten oikeellisuudesta.Palvelunkäyttäjän toimeksiantaja suorittaa Palvelunkäyttäjän laskuttamat työsuoritukset ensin Maksupalveluntarjoajan asiakasvaratilille. Maksupalveluntarjoaja tilittää asiakasvaratililtään arvonlisä- ja ennakkoverot Verohallinnolle, mahdolliset YEL-vakuutusmaksut vakuutusyhtiöille, mahdolliset ulosottomaksut ulosottolaitokselle ja Palvelunkäyttäjän palvelumaksut Maksupalveluntarjoajalle, jonka jälkeen varat siirretään Palvelunkäyttäjän ilmoittamalle pankkitilille. Maksupalveluntarjoajan asiakasvaratililtä voidaan mahdollisesti myös maksaa suorituksia takaisin toimeksiantajille reklamaatiotilanteissa.

 1. Maksutoimeksiannon antaminen, vastaanottaminen ja toteuttaminen

Palvelunkäyttäjä tekee maksutoimeksiannon Palvelun välityksellä lähettämällä laskun toimeksiantajalle. Samalla Palvelunkäyttäjä antaa suostumuksensa maksutoimeksiannon toteuttamiseen. Palvelunkäyttäjä vastaa toimeksiantajalle lähetetyn laskun tietojen oikeellisuudesta. Maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun Palvelunkäyttäjä on lähettänyt laskun onnistuneesti toimeksiantajalle. Maksutoimeksiannon toteuttaminen alkaa, kun toimeksiantaja suorittaa laskun Palveluntarjoajalle. Palvelunkäyttäjä vastaa siitä, että Palveluntarjoaja on vastaanottanut toimeksisaajalta maksutoimeksiannon kohteena olevat varat maksutoimeksiannon toteuttamiseksi. 

 1. Maksutoimeksiannon peruuttaminen tai muuttaminen

Palvelunkäyttäjällä on oikeus peruuttaa maksutoimeksianto viimeistään päivä ennen kuin Palveluntarjoaja ryhtyy toimiin maksutoimeksiannon toteuttamiseksi. Maksutoimeksianto voidaan peruuttaa Palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Palvelunkäyttäjällä on oikeus muuttaa loppuasiakkaalle lähetettyä laskua tai peruuttaa lasku palvelun välityksellä ennen kuin loppuasiakas suorittaa laskun mukaisen summan Palveluntarjoajalle.  

 1. Toteuttamatta jäänyt tai virheellisesti toteutettu maksutoimeksianto

Palvelunkäyttäjän on ilmoitettava Palveluntarjoajalle toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutoimeksiannosta ilman aiheetonta viivästystä sen havaittuaan. Jos maksutoimeksianto on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Palveluntarjoaja ryhtyy Palvelunkäyttäjän pyynnöstä jäljittämään maksutapahtumaa ja ilmoittaa tälle tuloksista. Jos maksutoimeksianto on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti Palvelunkäyttäjästä johtuvista syistä, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksutoimeksiantoa. Jos Palvelunkäyttäjän käynnistämä maksutoimeksianto on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti Palveluntarjoajasta johtuvista syistä, Palveluntarjoaja palauttaa maksutoimeksiannon rahamäärän ilman aiheetonta viivytystä Palvelunkäyttäjälle. Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta saada Palveluntarjoajalta maksutoimeksiannon rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä, jollei hän ilmoita Palveluntarjoajalla oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti tai myöhässä toteutetusta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. 

 1. Palvelumaksut

Palvelumaksu voi muodostua kiinteästä kuukausittaisesta tilaushinnasta ja/tai laskun arvonlisäverottomasta suorituksesta veloitettavasta Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesta maksusta.Kaikki maksut ovat eritelty palveluhinnastossa, joka löytyy Truster applikaatiosta. Palvelumaksuihin lisätään soveltuva kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Tilaamalla kuukausiveloituksellisen Palvelun  tai lähettämällä laskun Palvelun kautta Palvelunkäyttäjä hyväksyy hinnaston mukaisen maksun.Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelumaksuja ilmoittamalla muutoksesta Palvelun kautta tai muutoin kirjallisesti. Muutoksesta ilmoitetaan kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa ja palvelumaksun noustessa Palvelunkäyttäjällä on oikeus irtisanoa Palvelua koskeva sopimus päättymään muuttuneiden hintojen tullessa voimaan. 

 1. Vakuutukset

Palvelutarjoaja on vakuuttanut Palvelunkäyttäjän tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Vakuutukset ovat voimassa omien ehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Omavastuusta vastaa vahinkotilanteessa Palvelunkäyttäjä.

 1. Erilliset lisäpalvelut

Palveluntarjoaja voi tarjota palvelunsa yhteydessä erillisiä lisäpalveluita, kuten YEL-vakuutus, pikamaksu, HetiPalkka ja muita vakuutuksia. Palvelunkäyttäjä voi itse valita lisäpalvelunsa ja hänellä on mahdollisuus hyväksyä tai olla hyväksymättä lisäpalveluiden omia käyttöehtoja. Hyväksymällä lisäpalvelun käyttöehdot Palvelunkäyttäjä sitoutuu lisäpalvelun ehtoihin. Lisäpalveluihin sovelletaan erillisiä palveluhinnastossa olevia hintoja ja ne voidaan laskuttaa muiden palvelumaksujen yhteydessä tai erikseen.

 1. HetiPalkka

Mikäli Palvelunkäyttäjä on valinnut HetiPalkka lisäpalvelun, palkka on nostettavissa normaalia palkkaa nopeammalla aikataululla. Palvelunkäyttäjä voi ottaa lisäpalvelun käyttöönsä hakemalla Palvelun kautta laskusaatavanrahoitusta (”Rahoituspalvelu”) Palveluntarjoajalta. Rahoituspalvelun tarjoaa FundMe.fi Rahoitus Oy (y-tunnus  3109174-2). Tällöin Palvelunkäyttäjä tarjoaa ostettavaksi toimeksiantajansa laskusaatavan Palveluntarjoajalle, jolloin laskun omistusoikeus siirtyy lopullisesti Palveluntarjoajalle. Palvelunkäyttäjän toimeksiantaja suorittaa Rahoituspalvelun myötä laskusaatavan suoraan Palveluntarjoajalle eikä Palvelunkäyttäjälle.Valitessaan HetiPalkka lisäpalvelun, tulee Palvelunkäyttäjän hyväksyä HetiPalkka lisäpalvelun ehdot Palvelun kautta. Palvelunkäyttäjä voi hakea laskusaatavarahoitusta laskukohtaisesti Palvelun kautta, ja Palvelunkäyttäjän tulee aina HetiPalkka lisäpalvelun valitessaan hyväksyä voimassa olevat HetiPalkka lisäpalvelun käyttöehdot. Hyväksytyt käyttöehdot soveltuvat aina siihen laskusaatavaan, jota varten Palvelunkäyttäjä hyväksyy käyttöehdot. 

 1. Laskut ja luottotappiot

Palveluntarjoaja lähettää Palvelunkäyttäjän tekemät laskut. Laskun lähetyksen yhteydessä Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä lasku tai muokata laskun tietoja ja summia vastaamaan esimerkiksi työstä suoritettavaa arvonlisäveroa.Palveluntarjoaja ei vastaa laskun luottotappioista, mutta tarjoaa laskun perintään liittyviä palveluita riidattomissa saatavissa.

 1. Palvelun saatavuus

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun käyttöön ja ylläpitää Palvelua mahdollisimman huolellisesti. Palvelu tarjotaan kuitenkin "sellaisena kuin se on" ilman mitään vakuutuksia Palvelun käytettävyydestä tai palvelutasoista.Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla sekä käyttää alihankkijoita.Palvelun tarjoaminen tai käyttö voidaan keskeyttää kokonaan tai osittain esimerkiksi Palvelun päivittämistä tai ylläpitoa varten. Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta suoriin tai välillisiin kustannuksiin tai vahinkoihin, mitä voi aiheutua Palvelun keskeytyksestä tai lopettamisesta.Palvelunkäyttäjä on velvollinen huomauttamaan Palveluntarjoajaa välittömästi havaitsemistaan virheistään tai katkoksista palvelun toiminnassa. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisissa kolmannen osapuolen tuottamissa palveluissa tai rajapinnoissa olevista virheistä eikä niiden korjaamisesta.

 1. Immateriaalioikeudet

Palveluun ja sen sisältöön liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajan omaisuutta. Palveluntarjoajan tuottaman aineiston ja tietokantojen oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle.  Palvelunkäyttäjälle ei muodostu missään vaiheessa oikeutta käyttää Palveluntarjoajan nimeä, logoa tai tavaramerkkejä omassa työssään tai markkinoinnissaan, ellei toisin ole sovittu. Palvelunkäyttäjä saa kuitenkin kertoa käyttävänsä Palveluntarjoajaa työnsä laskuttamiseen.Palvelunkäyttäjä on vastuussa kaikesta Palveluun toimittamastaan aineistosta sekä sisällöstä ja niiden oikeellisuudesta. Palvelunkäyttäjä vastaa siitä, ettei sen toimittama aineisto ole lain tai hyvän tavan vastaista tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Palveluntarjoajalle ei muodostu oikeutta Palvelunkäyttäjän immateriaalioikeuksiin, eikä Palveluntarjoaja voi käyttää niitä muuhun kuin Palvelun toteuttamiseen.

 1. Salassapito, henkilötiedot, tietojen oikeellisuus ja tietojen käyttäminen

Palveluntarjoaja sitoutuu käyttämään Palvelunkäyttäjän luovuttamaa tai Palvelun käyttöön liittyvää luottamuksellista tietoa vain Palvelun tuottamiseksi ja viranomaismääräysten täyttämiseksi. Velvoite pysyy voimassa myös sopimuksen päättyessä.Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä saamiansa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötiedoista muodostuu oma rekisterinsä ja Palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä. Palvelun tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa truster.com/ehdot/tietosuojakaytanto. 

 1. Vahingonkorvaus ja kuittausoikeus

Mikäli Palvelunkäyttäjä aiheuttaa Palveluntarjoajalle kustannuksia on Palvelutarjoajalla oikeus veloittaa tai kuitata aiheutuneet suorat kustannukset täysimääräisesti Palvelunkäyttäjältä. Palvelunkäyttäjä vastaa aina viime kädessä itse siitä, että verotusta koskevat ilmoitukset ja muut asiakirjat ja muut Palveluun liittyvät toimenpiteet täyttävät kulloinkin voimassa olevien lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimukset ja että ilmoitukset toimitetaan ajallaan. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu veroilmoituksissa tai verotusasiakirjoissa olevista virheistä tai niihin liittyvistä viivästyksistä, eikä vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelussa oleva virhe tai viivästys aiheuttaa lain tai muun säännöksen rikkomisen tai kolmannen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen rikkomisen. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laskutuksessa tapahtuneista virheistä tai viivästyksistä taikka tietojen muuttumisesta tai katoamisesta.Palveluntarjoajalle ei muodostu korvausvastuuta järjestelmävirheistä tai Palvelunkäyttäjän toimittamista virheellisistä tai puuttuvista tiedoista. Palveluntarjoajan mahdollinen korvausvastuu muodostuu lainsäädännön mukaisesti, eikä välillisiä vahinkoja tai kustannuksia korvata.Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on rajoitettu Palvelunkäyttäjältä vahinkotapahtumaa edeltävän 12 kuukauden aikana veloitettujen palvelumaksujen määrään.Mahdolliset tiettyyn Palveluun liittyvät vaatimukset on esitettävä Palveluntarjoajalle kirjallisesti 12 kuukauden kuluessa Palvelun toimittamisesta.

 1. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Truster Light -palvelun osalta sopimus on voimassa niin kauan kuin Palvelunkäyttäjä käyttää Palvelua. Palvelunkäyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käytön Palvelun kautta. Truster- ja Truster Pro -palveluiden osalta sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelunkäyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus 30 päivän irtisanomisajalla sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Palveluntarjoajalla on puolestaan oikeus irtisanoa sopimus kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanomisesta ilmoitetaan Palvelunkäyttäjälle Truster applikaation välityksellä.Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, jos Palvelunkäyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja tai Palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että Palvelunkäyttäjä on käyttänyt Palvelua hyvän tavan tai lainsäädännön vastaisesti. Palveluntarjoaja ilmoittaa Palvelunkäyttäjälle estosta ilman tarpeetonta viivytystä.Osapuolilla on oikeus purkaa Palvelua koskeva sopimus, mikäli toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä 14 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta korjaa rikkomustaan. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus myös, jos Palvelunkäyttäjä asetetaan konkurssiin, haetaan saneeraus- tai velkajärjestelymenettelyyn taikka Palvelunkäyttäjään kohdistuu kansainvälisiä pakotteita. Palveluntarjoaja ilmoittaa sopimuksen purkamisesta Palvelunkäyttäjälle Truster applikaation välityksellä.Truster Pro -palvelun osalta sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja toimittaa tai tarjoaa Palvelunkäyttäjälle mahdollisuuden ladata Palveluntarjoajan hallussa olevan Palvelunkäyttäjän kirjanpitoaineiston Palveluntarjoajan määrittämässä muodossa ja tavalla. Palveluntarjoajalla ei ole mitään muita velvoitteita Palvelunkäyttäjää kohtaan sopimuksen päättyessä, jollei erikseen ole kirjallisesti toisin sovittu.Sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta näiden Käyttöehtojen kohdat ja niiden mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, joiden on katsottava tarkoitetun jäävän voimaan päättymisen jälkeen, jäävät voimaan.

 1. Linkit kolmansien osapuolten palveluihin

Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja palveluihin, joihin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja ja tietosuojaselosteita. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin tällaisista kolmansien osapuolten palveluista eikä sivustoista.

 1. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Palveluntarjoaja ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

 1. Pakotteet ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Palvelunkäyttäjän on toimitettava Palveluntarjoajalle lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (rahanpesulaki) 3 luvun 3 §:n tarkoittamat asiakkaan tuntemistiedot osana asiakkuuden avaamista ja huolehdittava näiden tietojen ajantasaisuudesta koko sopimuksen voimassaoloajan. Palvelunkäyttäjän laiminlyödessä näiden tietojen ilmoittaminen tai mikäli Palvelunkäyttäjä ei täytä rahanpesulain mukaisia vaatimuksia, Palvelua ei voida tarjota Palvelunkäyttäjälle. Palveluntarjoaja ei tarjoa palvelua Palvelunkäyttäjälle, joka on Suomen, Euroopan Unionin, Yhdistyneiden Kansakuntien, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamien pakotteiden kohteena, toimii pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta tai lähettää laskusaatavia Palvelun välityksellä tahoille, jotka ovat edellä mainittujen maiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamien pakotteiden kohteena.  

 1. Sopimuksen siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelua koskeva sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Palvelunkäyttäjälle Palvelun välityksellä tai muutoin kirjallisesti. Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai Palveluun liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia kolmansille osapuolille.

 1. Pätemättömyys

Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen kohta tai ehto todetaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, se ei vaikuta muilta osin Käyttöehtojen voimassaoloon tai sovellettavuuteen.

 1. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Sopimusta tai näitä Käyttöehtoja koskevat riidat, joita ei saada neuvotteluilla sovittua, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 1. Ehtojen kieli

Ehtojen sovellettava kieli on suomi. Ehdoista voidaan tarjota asiakaspalvelullisista syistä käännöksiä, mutta ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.

 1. Finanssivalvonta

Truster Oy:n tytäryhtiö Truster Works Oy on maksupalveluita tarjoava yhtiö, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rekisteröinti toimia maksupalveluiden tarjoajana ilman toimilupaa. Truster Works Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta, (www.finanssivalvonta.fi). Finanssivalvonnan yhteystiedot ovat: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 09 183 51 (vaihde), kirjaamo@finanssivalvonta.fi.

 1. Palveluntarjoaja

Truster Oy

Y-tunnus: 1772129-3
Malminkatu 20, 00100 Helsinki
asiakaspalvelu@truster.fi
+358 50 1856

Truster Works Oy

Y-tunnus: 3131729-7
Malminkatu 20, 00100 Helsinki
asiakaspalvelu@truster.fi
+358 50 1856

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vaihda Tietosuojapreferenssejäsi →